Biz hakda

“Sichuan Xingshifa Gapy we Window Co., Ltd.

Hil has ýokary, Hyzmat iň ýokary, abraý birinji ýerde

Kompaniýanyň tertibi

1993-nji ýylda döredilen “Sichuan Xingshifa Door & Window Co., Ltd.” gapylary we penjireleri gözlemek, ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.Çykyş mümkinçiligimiz polat gapy, agaç gapy, howpsuzlyk gapysy, ot gapysy we mis derwezesi ýaly aýda 100 müň setli gapylara ýetdi.

Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.Soňky ýyllarda kompaniýamyz UV önümçilik liniýasyny goşmak bilen birnäçe ösen enjamlary hödürledi.Mundan başga-da, ISO9001, ISO 14000 we China 3C şahadatnamalaryna eýe bolduk.

Hytaýda gozgalmaýan emläk ösüşiniň iň gowy 50 kompaniýasy “Evergrande Group”, “Country Garden”, “Poly Developments and Holdings” we “Sunac China Holdings Limited” ýaly müşderilerimizdir. Şonuň üçin taslamalary gurmakda baý tejribämiz bar.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.

Ösüşe ünsi çekýäris we her ýyl bazara täze önümleri hödürleýäris.Önümlerimiz içerki we halkara bazarlarda gowy satylýar we müşderiler tarapyndan gowy baha berilýär."Hil has ýokary, Hyzmat iň ýokary, abraý ilki" diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ähli müşderiler bilen tüýs ýürekden üstünlik dörederis we paýlaşarys.

Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da taslamalaryňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezi bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.

Kompaniýanyň taryhy

12

Hormat şahadatnamasy

21

Hytaýda belli söwda belligiIndustry Söwda we söwda boýunça Döwlet administrasiýasynyň Söwda belligini gözden geçirmek we kazyýet komiteti tarapyndan berilýär

Polat gapy senagatynda iň gowy on markaChina Hytaý gurluşyk bezeg materiallary birleşigi tarapyndan çykaryldy

Akylly gapy pudagynda iň gowy on markaChina Hytaý gurluşyk bezeg materiallary birleşigi tarapyndan çykaryldy

Bäsdeşlik (gapy senagaty kategoriýasy)M Mingyuan, Bulut satyn alyşlary we Mingyuan üpjünçilik zynjyry gözleg instituty tarapyndan bilelikde berilýär

Siçuan welaýatynyň ýörite gapylary we Windows in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkeziS Siçuan welaýat ylym we tehnologiýa bölümi tarapyndan çykaryldy

“Midtown Alliance” ýaşyl emläk bilelikdäki satyn alyşlaryň täze hyzmatdaşyMid Midtown Alliance Green Gozgalmaýan emläk bilelikdäki satyn alyş guramasy tarapyndan çykaryldy

Ikinji prezident bölümiS Siçuan welaýat gapy we penjire senagaty birleşigi tarapyndan çykaryldy

Gapy we penjire senagatynyň 2018-nji ýyldaky öňdebaryjy markasyChina Hytaý gurluşyk bezegi we bezeg materiallary birleşigi tarapyndan berilýär

Siçuan tehnologiýa merkeziS Siçuan Ykdysady we Maglumat Komissiýasy we Siçuan Ylym we Tehnologiýa Bölümi tarapyndan çykaryldy

Hil karzy AAAS Sichuan Hil we Tehniki Gözegçilik Býurosy tarapyndan çykaryldy

Patent şahadatnamasyIntellektual eýeçilik döwlet edarasy tarapyndan çykaryldy

Milli model işgäri (Ma Chaoquan)China Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşi tarapyndan çykaryldy)

Kommunistik partiýanyň ajaýyp agzasy (Ma Chaoquan)CP CPC Merkezi Komitetiniň Gurama bölümi tarapyndan berilýär

Ksingşifa “Vanke” -ni B derejeli üpjün ediji hökmünde abraý gazandy

Ösen bölümK Kunming Vanke Gozgalmaýan emläk ösüşi Co.

2018-2020-nji ýyllar üçin strategiki hyzmatdaşSun “Sunrise Real Estate” tarapyndan berilýär

Sian Vanke merkezleşdirilen satyn alyş goşundysyy Si Sian Vanke Enterprise Co.

Bestylyň iň gowy hyzmatdaşlygy bölümiCh Çongçin Aoyu Gozgalmaýan emläk ş.

Iň oňat hyzmatdaşlyk baýragyGu Guiyang Vanke Gozgalmaýan emläk ş.

Iň oňat gurnama hyzmatdaşlygy baýragyChina Hytaý Aoyuan Gozgalmaýan emläk (Shaoguan Taslama bölümi)

Iň oňat hyzmatdaşlyk bölümiVan Vanke Taslama Bölümi tarapyndan sylaglandy

13

2018-2019 Material we enjamlar kategoriýasynda strategiki üpjün edijiLan Lanji emläk topary tarapyndan

Görnükli taslama menejeriSi Sian Vanke Enterprise Co.

Ajaýyp gurluşyk bölümiJ Jindi topary tarapyndan sylaglandy

Görnükli hyzmatdaşCapital Capital Land Co.

Iň geljegi uly baýrakH Hubei Rentian Gozgalmaýan emläk ş.

Gowy hyzmat garaýşy we ýokary iş netijeliligiJ Jinke Group Property tarapyndan berilýär

2018-iň ajaýyp üpjün edijisiCapital Capital Land Co.

Giriş gapylary üçin strategiki hyzmatdaşlygy üpjün edijiCol Kollaj topary tarapyndan

Sütün üpjün edijiUe ueue Di Prokureme tarapyndan sylaglandy

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Üstünlik

1. Samsung ýaly ýokary markalardan howpsuzlyk gulplaryny ulanýarys.

2. Gapylarymyz zorlukly weýrançylyga garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli.Önümlerimiz Hytaýyň Jemgyýetçilik ministrligi tarapyndan A + synpy hökmünde ykrar edildi

3. Ftorokarbon boýag bilen ýerüsti bejermek, daşky gurşawa uýgunlaşmagyň giň gerimi.

4. E0 & E1 standart materialdan peýdalanýarys.Saglyk standartlarynyň E0 derejesi, içerdäki howanyň formaldegidiniň hapalanmagynyň iň pes standartlary, hatda azyk howpsuzlygy derejesindenem ýokarydyr.

Satuwdan öňki hyzmat

1. Samsung ýaly ýokary markalardan howpsuzlyk gulplaryny ulanýarys.

2. Gapylarymyz zorlukly weýrançylyga garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli.Önümlerimiz Hytaýyň Jemgyýetçilik ministrligi tarapyndan A + synpy hökmünde ykrar edildi

3. Ftorokarbon boýag bilen ýerüsti bejermek, daşky gurşawa uýgunlaşmagyň giň gerimi.

4. E0 & E1 standart materialdan peýdalanýarys.Saglyk standartlarynyň E0 derejesi, içerdäki howanyň formaldegidiniň hapalanmagynyň iň pes standartlary, hatda azyk howpsuzlygy derejesindenem ýokarydyr.

OEM / ODM hyzmaty

1. Täze modelleri ösdürmek we bazary giňeltmek üçin bilelikde işleşip bileris.

2. Her nokady dizaýndan kämilleşdirmek üçin has köp tejribe.

Synag we şahadatnama hyzmaty

1. Önümleri synag üçin islendik üçünji tarap synag edaralaryna iberip bileris.

2. Bazaryňyz üçin amatly önüm şahadatnamasy üçin, şahadatnamany almak üçin synagdan geçmäge taýýardyrys.

Taslama hyzmaty

1. residentialaşaýyş, täjirçilik, myhmansöýerlik, abraýly jaýlar, bölek satuw we mekdep ýaly käbir taslamalaryňyz bar bolsa, size diňe bir çyzgylar däl, eýsem gurnama wideolary bilen hem doly çözgüt bereris.

2. Eger-de haýsydyr bir taslama tejribäňiz ýok bolsa, öýme-öý eltip bermek, söwda maslahaty we sahypada taslama gurnamak bilen üpjün edýäris.

Satuwdan soň hyzmat

1. 5% mugt ätiýaçlyk enjamlary we agyr sargytlar üçin 1% mugt çalyşma üpjün edýäris.

2.Bizde satuw suratlaryny, reňk belligini, afişany, görkezme gollanmasyny we ş.m. döretmek üçin hünärmen sungat toparymyz bar.