Kwartira

Xindoors howpsuzlyk kwartirasynyň gapysy

Jaýlarymyzyň gapylary howpsuz.Şol bir wagtyň özünde, özüne çekiji we adaty ýaşaýyş jaý gapylary ýaly rahat işleýär.Identaşaýjy hökmünde biri öýde bolanda-da, ýok wagty-da özüni howpsuz duýup biler.

Arakesmeleriň köpüsi gapydan girýär, kwartiralara arakesme Europeewropanyň şäher ýerlerinde ýaşaýanlaryň köpüsi üçin kynçylyk.Bu bölekleriň köpüsi kwartiranyň gapysyndan.Gowy gulplar ýa-da duýduryşlar ogrylary päsgel bermeýär.Adatça gapynyň ýapragy we çarçuwasy gowşak ýerlerdir.

Gowy tornuw ulanyp, adaty gapydan girmek üçin adatça birnäçe sekunt gerek bolýar.Kimdir biriniň duýduryşyna reaksiýa bildirmäge wagt tapansoň, ogry eýýäm talaňçylyk bilen binadan çykypdyr.

Ygtybarly gapy jaýyňyzy goraýar

Köne ýaşaýyş jaýyňyzyň gapysyny döwrebap howpsuzlyk gapysy bilen çalyşmak has giňden ýaýran we şahsy howpsuzlyk adatça esasy sebäp bolup durýar, ýöne Xindoors Howpsuzlyk gapylary diňe ogrylary gizlemeýär.

Basgançakdan çykýan ses derejesiniň peselmegi täze howpsuzlyk gapysyny guran ilkinji gününden derrew göze ilýär.Mundan başga-da, azyndan ýarym sagat otuň ýaýramagynyň öňüni alýar.Adamlary we emläkleri halas edip biljek möhüm döwür.

Apartment-door-Door-and-handles1

Kwartiranyň gapysy - gapy we tutawaçlar

150-Doors-ideas-in-2021-house-design-design-interior-design1

2021 jaý dizaýny, dizaýny, içerki dizaýnynda 150 gapy ideýalary

dfcaec871

Kwartiranyň gapysyny çalyşmak - Gapylarda islendik zat

Apartment-Front-Doors-Fort-Engineering-Security-Doors1

Kwartiranyň öň gapylary Fort in Engineeringenerçilik howpsuzlyk gapylary

My-night-in-Australia39s-first-Passive-House-apartment-block-The-Fif1

Awstraliýada gijäm 39-njy “Passive House” kwartirasy “The Fif”