Gozgalmaýan emläk öndürijileriniň arasynda Hytaýyň ynamdarlygy

2010-njy ýyldan başlap, aşakdaky kompaniýalara 800 million ABŞ dollaryndan gowrak önüm hödürledik we ýyllyk şertnamanyň bahasy 30% -den gowrak ösüşi dowam etdirdi.

 • 1 (6)
 • 1 (8)
 • 1 (1)
 • 1 (3)
 • 1 (11)
 • 1 (9)
 • 1 (7)
 • 1 (4)
 • 1 (5)
 • 1-361
 • Over 25 years of experience
 • 5+ years of warranty on all parts
 • Over 25 years of experience

Üstünlikli taslamalarymyz

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  1990-njy ýyldan başlap, 25 ýyldan gowrak wagt bäri müşderilerimize welosipedleri üçin ýokary hilli çalyşma bölekleri bilen üpjün etmek üçin dürli üpjün edijiler we welosiped böleklerini öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

 • Partshli böleklere 5+ ýyl kepillik

  Dükanymyzda satyn alýan her bir bölegiňize 5 ýyl kepillik berilýär we premium öndürijilerden käbir bölekleriň has uzyn kepilligi bar.

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  Easyeňil önümiň girdejileri we çalyşmalary, şeýle hem ähli müşderilerimiz üçin 24 sagatlyk goldaw bilen iň oňat müşderi hyzmatyny kepillendirýäris.Mundan başga-da, her bir müşderi katalogymyzdan islendik bölegi dünýäde mugt eltip biler.

Iň meşhur önümler

Size näme edip bilerin?

 • OEM / ODM hyzmaty

  Doly dizaýn hyzmatyny hödürleýäris.Customerserli müşderileriň isleglerine görä özboluşly önümleri dizaýn edip bilersiňiz, bu ýerli bazardaky bäsdeşlikden tapawutlanmaga kömek eder.

 • Önümiň bahasy

  Demir girelgelerimiz zorlukly zeperlere garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçli we önümlerimiziň ömri 20 ýyldan gowrak.Bu aýratynlyk, bazardaky agaç girelgeleriniň hemmesini urmaga kömek edip biler.

 • Öň asylan gapy

  Ourhli gapylarymyz öňünden asylan gapydyr, gurnama meýdançasyndaky çarçuwany we gapyny bölmek zerurlygy ýok, bu gurnama we işe giriziş wagtyňyzy ep-esli azaldar we köp iş çykdajylaryny tygşytlar.

 • Taslama tejribesi

  Gozgalmaýan emläk taslamalarynda 20 ýyllyk tejribämiz bar, bu hyzmatdaşlygymyzyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar, taslama wagtyny gysgaldar we taslama çykdajylaryny azaldar.

 • Polat gapylar bilen howpsuzlyk gapylarynyň arasyndaky tapawut, birbada aýdyň!

  Metal gapylar, polat gapylar, girelgeler "top oýnaýar" diýilýän zat, döwlet howpsuzlyk gapylarynyň berk düzgünlerinden gaça durýar.Howpsuzlyk gapylary bilen deňeşdirilende, demirden ýasalan gapy çarçuwasy, gapy we berkitme plastinkasynyň, berkitme böleginiň ýoklugynyň töwereginde gulp, ...

 • Gapynyň açylyş ugruna nädip baha bermeli

  Giriş gapysynyň tertibinde, käbir müşderileriň dogry ugry saýlap bilmejekdigi, gurnama meselelerine sebäp bolup biljekdigi, käbir gurnaýjylaryň hem ýalňyşlyklary bolar.Adatça dört açyk ugur bar: Çep eliňi siňdirmek, sag eli siňdirmek, çep eliňi ...

 • Fireangyn gapysynyň hünärmeni hil fi-ni nädip saýlamalydygyny aýdýar

  1. ýangyn gapysynyň ýangyna garşylygy derejesi Fireangyn gapylary Hytaýda A, B, C üç derejä bölünýär, bu ýangyn gapysynyň ýangynyň bitewiligini, ýagny ýangyna garşy durmagyň wagtyny görkezýär, Hytaýda häzirki standart 1-den pes däl. ...

Hil gözegçiligi prosesi

Önümçilik prosesine gözegçilik etmek bilen, ähli taýýar önümleriň müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän hil standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirýäris.

 • 266

  Kompaniýa
  önümleri

 • 290

  Specialörite
  hödürleýär

 • 1288

  Kanagatlandy
  Müşderiler

 • 355

  Tutuş hyzmatdaşlar
  ABŞ

Şahadatnamalar we patentler

 • FREE SHIPPINGFREE SHIPPING

  Mugt eltip bermek

  Çalt we mugt eltip bermekden lezzet alyň

 • CUSTOMER CARECUSTOMER CARE

  Müşderi aladasy

  Eksport göwrümi

 • QUALITY PARTSQUALITY PARTS

  SYITYASAT Bölümleri

  Satýan ähli böleklerimiz kepillendirilýär.

Mugt nusgalary alyň

Sizden eşitmek isleýäris!Tersine formany ulanyp bize habar iberiň ýa-da bize e-poçta iberiň.Wed sizden eşitmegi gowy görýär!Aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň

service_team_bn