Bilim

Müşderilerimiziň dürli talaplary, biz mekdep synpynyň gapysynyň giň toplumyny hödürleýäris.Bazar tarapyndan kesgitlenen ülňülere laýyklykda, iberilmezden ozal barlanýar.Iň amatly hil we ýeňil agram sebäpli bu gapylar howpsuzlyk maksady bilen dürli söwda we senagat infrastrukturalarynda giňden ulanylýar.