Söwda

 Giriş we çykmak gapylary we degişli enjamlar islendik jemgyýetçilik binasy üçin möhümdir.Söwda binalary, mekdepler, döwlet edaralary we başgalar biziň hünärlerimizdir.

Boş metal bolsun ýa-da agaç gapy bolsun, önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli we gurulýar.“Xindoors” ýaly üpjün edijiler bilen gapylarymyz işleýşinde-de, estetikada-da talaplaryňyza laýyk geler.Özbaşdaklaşdyrma biziň esasy ýerimizdir.Çeper gapy dükanymyzyň ýagdaýy bilen, ýörite penjire toplumlaryny gurnamak, şeýle hem enjam üçin taýýarlyk işleriniň hemmesini ýerine ýetirmek mümkinçiligimiz bar.Izolýasiýa ýa-da oda baha berlen gapy gerekmi?Muny hem edip bileris!

 Çarçuwalarymyz adaty kebşirlenen we ýykylýan görnüşde gelýär.Çarçuwalary islendik stil we ululykdaky diwar görnüşlerine laýyklaşdyrarys.Agaç çarçuwasyndan beton diwarlara çenli her gezek ajaýyp gabat gelýän polat çarçuwany dizaýn edip we gurup bileris.