Kepillik

Pos we enjam üçin 10 ýyl mugt kepillik?Ajaýyp sesler!Şeýle-de bolsa, tolgunmazdan ozal birnäçe sorag hakda pikirleniň

1.Sözüni saklajakdygyny nädip bilerin?

2.Bu zatlary aýtmaga güýji barmy?

3.Şereket 5 ýyldan soňam barmy?

4. Kepilligi nädip ýerine ýetirýär?

5. Kepillik üçin nähili şertler bar?

Gysgaça aýdylanda, bu soraglara düşündiriş bermezden, onuň sözleri hiç zady aňlatmaýar.I WOR GOWY.

warranty (1)
Müşderiler üçin
Satyjylar üçin
Üpjün edijiler üçin
Müşderiler üçin

Kepillik uly aladadyr.Nädogry bir zat bolup, gysga ýa-da uzak möhletde goşmaça pul sarp edilse näme etmeli?Töwekgelçilikden gaça durmak üçin müşderiler uzyn kepillikli önümleri makul bilýärler.

Satyjylar üçin

Kepillik esasy zat.Satyjylar kepillik sebäpli müşderiden has köp karz alýarlar.Uzak, şonça gowy.

Üpjün edijiler üçin

Kepillik yhlasdyr.Müşderileriň meselesini çözmek üçin üpjün edijiler satyjylar bilen işlemek isleýärler.

Biz, “Sichuan Xingshifa Door & Window Co., Ltd.”, iş gatnaşyklarymyz dowam edýänçä alyjylarymyza kepillik bermek isleýäris.1993-nji ýylda döredilen, umumy kapitaly 1,5 milliard ýuana barabar uly gapy öndürmek we söwda birleşmesi bolup, 25 ýyllyk iş tejribesi bolan polat gapy, agaç gapy, ýangyn bahasy, garaage gapysy we ş.m.Aralyk barada aýdanymyzda, deňeşdirme hasaplamalaryna görä birinji tertipde çalyşmak üçin käbir mugt enjamlary üpjün ederis.Pos hakda, polat gapylar galvanizli polat paneller bolar, bu hemmeler üçin poslama garşy material hökmünde kabul edilýär.Gapy döwülse, adam tarapyndan ýasalan ýa-da tebigy bolsa, indiki tertipde mugt çalyşmagy teklip ederis.

Müşderileriň aladasy, biziň aladamyz.Hormatlamak bilen, müşderilerimize gowy girdeji gazanmaga kömek etmek isleýäris.