Medeniýet

Kärhana missiýasy

Goý, dünýä gülläp össin we kärhanalaryň ösmegine kömek etsin

Kärhana görnüşi

Gowy durmuşy täzelemäge we ýaşaýyş gurşawyny gowulaşdyrmaga borçlanýar

Esasy gymmatlyklar

Jemgyýet üçin peýdalary we işgärler üçin mümkinçilikleri dörediň

Etiki gymmatlyklar

Bütewilik, dogruçyllyk we adalatly bäsdeşlik

Zehin pelsepesi

Sypaýatlar we zehinler, adamlar öz zehinlerinden we zatlaryndan has gowy peýdalanýarlar

Hil düşünjesi

Önüm derejäni görkezýär, hil durmuşdyr