Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Iň gowy teklip näme?

A1: Ksingşifa hemişe ýeňiş gazanmak işine garaşýar.Şeýle-de bolsa, ähli zerur jikme-jiklikleriňizi bilýänçäk, size iň gowy teklibimizi berip bilmeris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

2-nji sorag: Çyzgy / meýilnama hökmünde gapylary ýasap bilersiňizmi?

A2: Hawa, edip bileris.Emma müşderi ilki barlamak üçin bize çyzgy ibermeli, soň jikme-jik gürleşýäris.Eger edip bilmeýän bolsak, müşderä habar bereris.

3-nji sorag: Käbir nusgalary mugt berip bilersiňizmi?

A3: Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etsek, size mugt nusgalar berip bileris.Doly gapylar üçin hakyky ýagdaýa belli bir derejede çykdajy etmeli.Nextöne indiki gezek sargyt berseňiz, nusga tölegini size gaýtaryp bereris.

4-nji sorag: Müşderiler dürli reňkleri we modelleri bir tertipde sargyt edip bilerlermi?

A4: Hawa.Garyşyk reňkler we modeller kabul ederliklidir.Bir 20GP, 3- 4 modeli, biri 40HQ 5-6 modeli teklip edýäris.

5-nji sorag: Önümleri näçe wagt alyp bilerin?

A5: Önümleri deňizde CIF termini bilen daşaýarys, şonuň üçin size iň ýakyn deňiz portuny habar bermegiňizi haýyş edýäris, şondan soň ýük daşama çykdajylaryny we ýük daşama wagtyny kesgitläp bileris.

6-njy sorag: Zawodyňyz nirede?Oňa nädip baryp bilerin?

A6: Zawodymyz Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Mýanýan şäherinde ýerleşýär.Iň ýakyn howa menzili Mýanýan howa menzili.Aeroportdan bir sagat töweregi ulag.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?