Materiallar

Näme üçin polaty material hökmünde saýlaýarys?

Arhitektorlar we kesgitleýjiler üçin gapy we çarçuwaly materiallary saýlamak köplenç şundan gelýär: polat ýa-da başga bir zat?

Polat meşhurdyr, ýöne özüňize “Näme üçin polat?” Diýip soranyňyzda ýadyňyzda saklamaly goşmaça artykmaçlyklar bar.

Polat gapy we çarçuwalar pudagynda iň oňat uzak möhletli bahany üpjün edýär.Uzak dowam edýär, iň az abatlamagy talap edýär we beýleki önümlere garanyňda has berkdir.Poladyň tebigy güýji howpsuzlyk, ýangyn derejesi, ses peseltmek, wandal garşylyk, arassaçylyk we ş.m. beýleki materiallardan ýokarydyr.Boş metal talap edilýän şertlerde agaçdan, alýuminden we süýümli aýnadan ýokary bolar.Şol beýleki materiallar ýörite ýadro ýa-da başga usullary ulananlarynda-da, içi boş metalyň işleýşine we uzak ömrüne laýyk bolup bilmeýärler.

Boş metalyň berkliginiň we çydamlylygynyň peýdaly önümi, eýeçiligiň umumy bahasydyr.Dogry oturdylan we saklanýan içi boş gapylar köplenç 30 ýyl ýa-da ondanam köp dowam edýär.Yearsyllaryň geçmegi bilen polat gapylar meýdanda arzan bejerilip bilner, has ýumşak, çydamly agaç we alýumin gapylary çalşylmalydyr.

Agajyň ýylylygy diýilýän zat sizi aldadýarmy?Şuny göz öňünde tutuň: Şu günki polat gapylar özüne çekiji görnüşler üçin tükeniksiz mümkinçilikleri hödürleýär.Döwrebap poslamaýan polat görnüşini, janly reňkli bezegi ýa-da hatda ýalňyş görnüşi gözleýän bolsaňyzam, poladyň köpugurlylygy taslamalaryň köpüsiniň estetiki talaplaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Performanceerine ýetirişiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryny ýatdan çykarmaň!

Polat gapylar we çarçuwalar hatda daşky gurşawa kömek edýär, sebäbi Hytaýda polat iň köp ulanylýan materialdyr.

IMG_4689