Stil we dizaýn

Farmhouse style

Fermer hojalygynyň stili

Zerurlykdan dünýä inen ferma jaýlary iş we maksat bilen baglanyşyklydy.Fermer öýleri indi ferma bilen çäklenmese-de, stiliň kesgitleýji elementleri - ýönekeýligi, tebigy ýagtylygy we hakykylygy häzirki zaman keşplerinde henizem dowam edýär.

Farmhouse köne we täze ajaýyp garyndydyr.Tebigy yşyk, reňklenen kerpiç we gämi gatnawy möhüm elementlerdir.Jikme-jiklikler hiç wagt bezelenok, ýöne arassa çyzyklar bilen ýönekeý saklanýar.Ak we gara, umumy reňk palitrasy bolup, reňkli ak gämi we tersine gara enjam ýa-da penjire panjaralary bilen görkezilýär.Tebigy agaç ýaly beýleki materiallar dokumanyň gatlaklaryny goşmaga kömek edýär we giňişlige ýylylyk we çuňluk berýär.Umuman aýdanyňda, “Farmhouse” stili hekaýa aýdýan manyly eserleri ýygnamakdan ybaratdyr.

Bu ýerde adaty ýa-da häzirki zaman Farmhouse görnüşini tamamlamak üçin zerur aýratynlyklary bolan penjireleri we gapylary tapyp bilersiňiz, gözýetimiňize goldaw bermek we goldamak üçin giňişleýin stil çeşmeleri. 

Modernönekeý döwrebap stil

Öňdebaryjy dizaýn we dowamly materiallar bir haýran galdyryjy meýilnamada bilelikde ýaşaýan ýerinde.

“Simply Modern” stiliniň meýilnamasy hemme taraplaýyn ýokarlanýar.Arassa çyzyklar, açyk ýerler we köp sanly tebigy yşyk bilen ýapyk we açyk synergiýa bilen kesgitlenen bu birleşdirilen elementler, stil tendensiýalarynyň öňdebaryjy gyrasynda ajaýyp penjire we gapy dizaýnlaryny döredýär.

Gaty ululykdaky penjirelerden we giň aýna panellerden başlap, goýy reňkli poplara we garaşylmadyk dokumalara çenli “Simply Modern” ajaýyp ýönekeýligi alýar we oýnamak we şahsyýet üçin açýar.Şeýle hem, durnuklylygy göz öňünde tutup, energiýa ýitgisini azaltmak we ýylyň dowamynda rahatlygy ýokarlandyrmak üçin energiýa tygşytlaýan aýna we howa geçirmeýän konwertler döredildi.Hemme zadyň maksady bar, ýöne haýran galdyryjy we bir görnüşi döretmek üçin elmydama oýnawaç düşündiriş bermek üçin ýer bar.

Bu ýerde ideal “Simply Modern” görnüşini tamamlamak üçin zerur bolan aýratynlyklar bilen gözýetimiňizi ugrukdyrmak we goldamak üçin stil çeşmeleri bilen penjireleri we gapylary tapyp bilersiňiz.

Adaty stil täzelendi

Döwrebap dizaýn we jikme-jiklikler bilen nusgawy sebit stillerini ýokarlandyrmak.

Täzelenen adaty sebitleýin arhitektura stillerini alýar we olary haýran galdyryjy we çylşyrymly reenkarnasiýalara çykarýar.

Bu öýlerde arassa çyzyklar, bezeg aýna, üzüm jikme-jiklikleri we nusgawy aýratynlyklar bilen garylan köp tebigy yşyk ýaly häzirki zaman elementlerini tapyp bilersiňiz.Bu stiliň içindäki täsirleriň giňligi we çylşyrymlylygy sebäpli, bu jaýlar üçin önüm saýlanyňyzda nireden başlamalydygyny bilmek kyn bolup biler.

Bu ýerde täzelenen adaty görnüşi tamamlamak üçin zerur bolan aýratynlyklar bilen gözýetimiňizi ugrukdyrmak we goldamak üçin giňişleýin stil çeşmeleri bilen penjireleri we gapylary tapyp bilersiňiz.

Adaty stil täzelendi

Adaty agaçdan ýasalan tebigy ýagtylygyň bollygy

Kenarýaka stili yza çekilmegiň reseptidir.Köp tebigy ýagtylyk, ýumşak ýer äheňleri we häzirki zaman-minimalistik estetika bilen kesgitlenen bu elementler ummanyň kenaryna çykmagyň meýilnamasyny tamamlaýar.

Suwdan ylham alýan jaýdan garaşyşyňyz ýaly, garaýyşlar ileri tutulýar, ýöne beýannama berilýär.Bu jaýlar giň döwrebap aýna we açyk pol meýilnamalaryny tagtanyň jikme-jiklikleri, tebigy agaç we girelgesindäki bezegli lite konfigurasiýalary ýaly adaty täsirler bilen garyşdyrýar.Tebigy agaç däl bolsa, suwly gök we açyk, daşky daşyna goýy merjen ýaly okean reňkleriniň popy.Elbetde, kenarýaka penjireleri we gapylary deňiz kenaryndaky howanyň garşysyna durup bilmeli.

Bu ýerde kenarýaka görnüşini tamamlamak üçin zerur bolan aýratynlyklar bilen penjireleri we gapylary tapyp bilersiňiz, görşüňizi ugrukdyrmak we goldamak üçin stil çeşmeleri bilen birlikde.