Gapynyň açylyş ugruna nädip baha bermeli

Giriş gapysynyň tertibinde, käbir müşderileriň dogry ugry saýlap bilmejekdigi, gurnama meselelerine sebäp bolup biljekdigi, käbir gurnaýjylaryň hem ýalňyşlyklary bolar.

Adatça dört açyk ugur bar: Çep eliňi siňdirmek, sag eli siňdirmek, çep eliňi çykarmak, sag eliňi çykarmak.Gapynyň açyk ugruny saýlanyňyzda, adatça adamyň endiklerine görä, tekizligi ulanmak iň möhümdir.

Adam gapynyň daşynda durup, daşyna çekýär, gapy şahasynyň aýlanmagy gapynyň sag tarapynda.

Doeke gapy - Çep eliňi çişirmek

Içeri iteklemek üçin gapynyň daşynda duran adamlar, gapynyň çep tarapynda gapy miliniň aýlanmagy.

Doeke gapy - sag eliňi siňdirmek

Gapynyň daşynda durup, içeri itekleýän adamlar, gapynyň sag tarapynda gapy miliniň aýlanmagy.

Doeke gapy - Çep eliňi uzatmak

Bir adam gapynyň daşynda durup, daşyna çekýär, gapy şahasynyň aýlanmagy gapynyň çep tarapynda

Doeke gapy - sag eliňi uzatmak

Adam gapynyň daşynda durup, daşyna çekýär, gapy şahasynyň aýlanmagy gapynyň sag tarapynda.

Haçan-da bir adam gapynyň daşynda duranda, gapynyň çeňňegi sagda (ýagny tutawaç hem sagda), gapynyň ujy bolsa çepde, çepde.

Gapynyň açylyş ugry

Gapyny açmagyň ugruny dört ugra bölmek bolar: içki çep, içki sag, daşky çep we daşarky sag

1. Çep içki gapynyň açylyşy: gapynyň daşynda duran adamlar içeri itekleýärler, gapy şahasynyň aýlanmagy bolsa doonyň çep tarapynda;

2. Sag içki gapynyň açylmagy: gapynyň daşynda duran adamlar içeri itekleýärler we gapy şahasynyň aýlanmagy gapynyň sag tarapynda bolýar.

3. Çep daşky gapynyň açylyşy: adamlar gapynyň daşynda durýarlar we daşyna çekýärler, gapy şahasynyň aýlanmagy bolsa gapynyň çep tarapynda;

4. Daşky gapynyň sag açylyşy: adamlar gapynyň daşynda durýarlar we daşyna çekýärler, gapy şahasynyň aýlanmagy bolsa gapynyň sag tarapynda.

Gapynyň açylyş ugruny nädip saýlamaly

1. Öz endiklerine görä ilki bilen aňsat ugry saýlaň

2. Gapynyň açylmagy we yzky gapy ýapragy otaga girmegi bökdemez

3. Gapyny açanyňyzdan soň gapynyň ýapragy bilen örtülen böleginiň ýapyk çyrany öçürmek üçin zynjyr paneli bolmaz

4. Gapynyň ýapragy doly açylyp bilner we mebel bilen ýapylmaz

5. Açylandan soň gapy ýapragy ýyladyş, suw çeşmesi we ýangyn çeşmesine ýakyn bolmaly däldir

6. Gapynyň ýapragy açylandan soň suw stoly we şkaf bilen çaknyşmaly däldir

7. Şertler rugsat berse girelgäniň daşy açyk bolmaly


Iş wagty: Iýun-19-2021