Polat gapylar bilen howpsuzlyk gapylarynyň arasyndaky tapawut, birbada aýdyň!

Metal gapylar diýilýän zat,polat gapylar, giriş gapylary"top oýnaýarlar", döwletiň berk düzgünlerinden gaça durýarlarhowpsuzlyk gapylary.Howpsuzlyk gapylary bilen deňeşdirilende, demirden ýasalan gapy çarçuwasy, gapy we gulp berkitme plastinkasynyň, berkitme böleginiň ýoklugynda polat plastinanyň galyňlygyny ulanmak standartlara laýyk gelmeýär, önümiň hili pes, howpsuzlyk öndürijiligi düýpli gorag däl.Ogrulykdan goraýan gapy, ogrylyga garşy gorag gapysy üçin gysga, ol kepil geçmeýän gapy bilen birmeňzeş, şonuň üçin polat gapy howpsuzlyk gapysyna deň däl.

Ogrular gapylary dürli materiallardan ýasalyp bilner, ýöne diňe gapynyň howpsuzlyk gapylary diýlip atlandyrylan lisenziýaly önümleriň öndürilmeginiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tehnologiýasyny almaga laýyk gelýän adaty synagdan geçmek üçin.Häzirki wagtda önümiň daşky görnüşi gaty üýtgeşik bolany üçin, köp sarp edijiler aljyraňňy, köplenç dilerler tarapyndan azaşýarlar.

Polat gapy näme?

Daş görnüşdäki polat gapylar we howpsuzlyk gapylary hiç hili tapawudy ýok, ýöne howpsuzlyk gapysynyň polat plastinasynyň galyňlygy, täsir güýji, milli hökmany ülňüleriň ýerine ýetirilmegi;polat gapy korporatiw ülňüleriň ýerine ýetirilmegidir, hili howpsuzlyk gapylaryndan has pesdir, ogurlyga garşy effekt gazanmak üçin howpsuzlyk pes.Ordinaryönekeý sarp edijiler polat gapylar bilen howpsuzlyk gapylarynyň arasyndaky tapawuda düşünmeýändikleri sebäpli, käbir öndürijiler we satyjylar bu boşluklary howpsuzlyk gapylary ýaly polat gapylara ulanyp, sarp edijileri aldaýarlar.Howpsuzlyk gapylaryny satyn alýan sarp edijiler, nädip tapawutlandyrylmaly?

Ilki bilen, howpsuzlyk gapylaryny satyn alanyňda, operatoryň gapy kepilnamasy bilen berlen Jemgyýetçilik Howpsuzlyk Býurosynyň tehniki howpsuzlyk dolandyryş bölüminiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin dileriň iş kärleri.

Ikinjiden, polat plastinanyň ygtybarly gapy çarçuwasynyň galyňlygy 1,5 mm-den, gapynyň göwresiniň galyňlygy 40 mm-den, gapynyň agramy adatça 40 kg-dan ýokary bolmaly.

Üçünjiden, howpsuzlyk gapylaryny satyn alanyňyzda, howpsuzlyk gapylarynyň "A" "B" "C" "D" sözleriniň milli kepillendiriş ülňülerinde çap edilendigine ýa-da ýokdugyna üns beriň, dilerden marka howpsuzlyk gapylaryny üpjün etmegini sorap bilersiňiz. milli howpsuzlyk howpsuzlyk gapylarynyň barlag hasabaty.Milli gözleg hasabaty bolmasa, mazmunynyň "howpsuzlyk gapylary" barlag hasabaty ýa-da "polat giriş gapylary" barlag hasabatydygyna aýratyn üns beriň.

5

Häzirki wagtda diňe Şanhaý we Çengdu ýangyn gapy synag stansiýalary bar, milli ýangyn A ýa-da B ýangyn gapy standartlaryna ýetmek üçin (ýangyn gapy ýadrosy bilen doldurylýar) AB standarty, adatça ýanýan wagtyň garşylygy bilen bölünýär.Şol bir wagtyň özünde, pry-a garşy talaplary gazanmak üçin aşakdaky taraplarda.

Gapynyň çarçuwasynyň galyňlygy 1,5 mm, polat plastinanyň galyňlygy 0,8mm, gapynyň öň we arkasy, 2. Gulpda ýangyn funksiýasy bar, ýagny gulp korpusynyň hem obli lýubkasy bar we inedördül paneli tüýkürip bilýär, ýöne rugsat berilmeýär dünýä gulpuny gurmak üçin.

Fireangyn synagy hasabaty bolmaly, gulplar we deşikler talap edilýär, B klasdaky ýangyn gapylary gapy kakylýar, A synpy gurmaga rugsat berilmeýär.

Işi kabul etmek, ýangynyň görnüşini tassyklamak şahadatnamasyny, ýangyny anyklaýyş hasabatyny, gulpy, pişigiň göz ýangyny anyklaýyş hasabatyny bermeli.

Ogrulyga garşy gapynyň esasy wezipesi, dykylmagynyň öňüni almak we möhürlemegiň ýerine ýetirilişiniň gaty gowy bolmagy, adatça gapyny açmak üçin açarsyz gapynyň daşynda ýapylýar, gapynyň içki doldurgyjy oda çydamly material däl.Ogrular gapylarynda "FAM" belligi bolmaly we GB17565-1998-de ogurlyga garşy gorag gapylarynyň umumy tehniki şertlerine degişlidir.

Fireangyn gapylary polatdan ýasalýar, ýöne gapy ýangyna garşy materiallardan doldurylýar, gapy polat galyňlygynyň hem dürli talaplary bar.

6

Polat gapy adaty polat gapydyr, onuň belli bir ogurlyga garşy funksiýasy bar, ýöne pry-goragly öndürijiligi birneme pes.

7

Iş wagty: Iýun-19-2021