45 minutlyk ýangyn agaçdan çykýan gapy

Agaç otly gapynyň gapy gapagy we çarçuwasy diýilýär.Gapy we çarçuwaly gurnamalar 20 minut (1/3 sagat), 45 minut (3/4 sagat), 60 minut (1 sagat) we 90 minut (1 ýarym sagat) aralygynda ot derejesini gazanýar.Içki bezeg we gapylar üçin senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin amatly, ony melamin, laminat, şkaf ýa-da göni boýag bilen arassalap bolýar.Tagta ýylylyga we oda çydamly we pes formaldegid zyňyndylary bar (E1 synpy).Tagta esasanam hassahanalar, howa menzilleri, dynç alyş öýleri, teatrlar, myhmanhanalar we ş.m. ýaly köpçülikleýin binalarda ulanylýar.

  • 45 Minutes Fire Rated Wooden Exit Door
  • 45 Minutes Fire Rated Wooden Exit Door
  • 45 Minutes Fire Rated Wooden Exit Door
  • 45 Minutes Fire Rated Wooden Exit Door

Tehniki maglumatlar

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Agaç otly gapynyň gapy gapagy we çarçuwasy diýilýär.Gapy we çarçuwaly gurnamalar 20 minut (1/3 sagat), 45 minut (3/4 sagat), 60 minut (1 sagat) we 90 minut (1 ýarym sagat) aralygynda ot derejesini gazanýar.Içki bezeg we gapylar üçin senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin amatly, ony melamin, laminat, şkaf ýa-da göni boýag bilen arassalap bolýar.Tagta ýylylyga we oda çydamly we pes formaldegid zyňyndylary bar (E1 synpy).Tagta esasanam hassahanalar, howa menzilleri, dynç alyş öýleri, teatrlar, myhmanhanalar we ş.m. ýaly köpçülikleýin binalarda ulanylýar. ASICO ýangyna çydamly çip, Demirgazyk Amerikanyň kodlaryna laýyk gelýän adaty gapylar toplumynyň içerki bölegi ýa-da ýasalan ýadro ulgamy. NFPA252, ANSI UL10C, UBC7-2 we CAN4 S104 ýaly.“Xindoors” içerki we daşarky ulanmak üçin agaçdan ýasalan gapylary hödürleýär.UL standarty bilen iň ýokary baha berlen täjirçilik gapy, 90 minutlyk agaç gapy seriýasy we 180 minutlyk polat gapy seriýasy.

3
2

Aýratynlyklary

● WDMA IS1-A-2013 we AWS, 2-nji neşir, 9-njy bölümiň hil standartlary (Baglanan ýadro)

Door Gapynyň ýokarky we aşaky relsleri zawodda möhürlener.

20 Pozitiw basyş 20 minutlyk, 45 minutlyk, 60 minutlyk we 90 minutlyk UL ot bellikleri ululygy we ulanylyş çäklendirmelerinde elýeterlidir.Fireangyna baha berlen gapylar tassyklanan Asico lite çarçuwasyny ulanýar (UL R38990)

Vision Görüş panelleri üçin kesişler zawodda ediler we çyzgylarda görkezilişi ýaly ululykda we ýerlerde bolar. Zawodda taýýar bej tozy bilen örtülen metal lite çarçuwalary, başgaça görkezilmedik bolsa, lite açyklygy üçin üpjün ediler.

● Aşaky arassalama 3/4 ”iň ýokary (gapynyň aşaky bölegine çenli) laminat ýa-da PVC bilen örtülen.Belki, goşmaça çykdajy bilen şkaf bilen örtülendir.

● Enjamlary taýýarlamak: Önümçilik enjamlary üçin ähli kesişler enjam öndürijiniň şablonlaryndan we tassyklanan dükan çyzgylaryndan zawodda ediler.

Transport Gapylar daşaýyş we saklanyş döwründe goramak üçin örtülen poli gaplanan we karton guty burç bolar we dükanyň çyzgylaryndaky belliklere görä bellik ediler.

Door Gapynyň aşaky möhürleri, süpürgiçler, bosagalar, gaplar, ýeňil enjamlar we aýna hem üpjün edilip bilner.

Arza

Fireangyna çydamly ýapyk, ýangyndan goramak zerur bolan söwda, senagat we ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr.Esasan zawod, maşyn otaglary, hassahanalar, mekdepler, myhmanhanalar, geňeş binalary, ýazgy we resminama dükanlary, howply harytlar dükanlary, söwda merkezleri we ş.m.

Önümiň parametrleri

case-7
case-8

--Standard Finish görnüşi: Agaç däneleri, Gaty reňkler we nagyşlar.

- Iň ýokary ululygy: leeke (20 minutlyk ot gapy) 4 '0 "x 10' 0"

Jübüt (20 minutlyk ot gapy) 8'0 "x 8'0"

Leeke (45 minut we ondan ýokary) 4'0 "x 8'0"

Jübüt (45 minut we ondan ýokary) 8'0 "x 8'0"

- Kesel: 1 3/4 "

- Esasy: Particleboard LD-2;ANSI A208.1 talaplaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary (20 minutlyk)

akustiki WFC 30 mineral tagtasy 42db çenli;ASTM-E-152 talaplaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary,

CSFM-43.7, CAN4-S104, NFPA-252, UBC-7-2-97, UL-10C (45 minut, 60 minut we 90 minut üçin)

--Stiles: 1 3/8 "ýadro bilen baglanan laminirlenen gaty agaç.

- Çykyşlar: iň az 1/4 ".

--Adhesives: II görnüşli içki

- nagyşlar: dürli dizaýn bilen 20 minutlyk;45 minutlyk we ýokary dizaýn bilen.

--Max Lite açylyşy: 20 minutlyk umumy inedördül dýuým 1296-dan geçmeli däl;45 minutlyk we umumy inedördül dýuým 93-den geçmeli däl.

--Louver: Luwr ýeňil açylýan, çykýan enjamlar ýa-da tüsse dolandyryş gapylary bolan gapylarda rugsat berilýär;24 "x 24" -e çenli söýgüli (tassyklanan söýgüli gerek)

- Öňünden gurlan: Görkezilişi ýaly enjamlar üçin zawodda işlenip bilner.

- Kepillik: Asyl gurnamagyň ömri.

Mysal üçin galereýa

case-3
case-2
case-1
case-4
case-5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň