Söwda seriýasy ™ Agaçdan ýasalan gapy bilen polat ýadro

“Wood Veneer Door” bilen polat ýadro howpsuzlyk gapysynyň täze görnüşidir, senet agaç paneliniň içinde polat ýadro gurluşyny kabul edýär, bu diňe bir tebigata gaýdyp gelmek we häzirki zaman maşgala bezeginde tebigata ýakyn bolmak ruhy gözlegine laýyk gelmän, eýsem ýeňip geçýär. Adaty agaç gapynyň ogurlygyň öňüni alyp bilmeýän kemçilik.

Agaçdan ýasalan gapy agaçdan we polatdan ybaratdyr.Polatdan we agaçdan tebigatdan peýdalanyp bilersiňiz.Käbir gapylar üçin agaç gurluşyna degmäge mümkinçilik berýän ýarym ýapyk ýag reňkini ulanýarys.

 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door
 • Commercial Series™ Steel Core with Wood Veneer Door

Tehniki maglumatlar

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Wood Veneer Door” bilen polat ýadro howpsuzlyk gapysynyň täze görnüşidir, senet agaç paneliniň içinde polat ýadro gurluşyny kabul edýär, bu diňe bir tebigata gaýdyp gelmek we häzirki zaman maşgala bezeginde tebigata ýakyn bolmak ruhy gözlegine laýyk gelmän, eýsem ýeňip geçýär. Adaty agaç gapynyň ogurlygyň öňüni alyp bilmeýän kemçilik.

Agaçdan ýasalan gapy agaçdan we polatdan ybaratdyr.Polatdan we agaçdan tebigatdan peýdalanyp bilersiňiz.Käbir gapylar üçin agaç gurluşyna degmäge mümkinçilik berýän ýarym ýapyk ýag reňkini ulanýarys.

Iki mm 15 mm galyňlykdaky senet agaç gapy panelleriniň öň we arka tarapy, ýokary dykyzlykly tagtanyň üstünde tebigy agaç şkafyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly tehnologiýa arkaly, ýerüsti täsiri gaty agaç tagtadan tapawudy ýok, ýöne deformasiýa ýok, aladalar ýok, has berk we uzak ömür.Surfaceer ýüzüne daşky gurşawy goramak boýagy sepilýär, bu sizi näzik we tekiz duýýar.

Gapynyň içindäki polat ýadro goşa galyňlaşdyrylan elektrolitik polat plitalardan we ýokary güýçli keelden ybarat bolup, ýylylyk we ses izolýasiýa materiallary bilen doldurylýar.Gulp deşigi we çeňňek başga bir demir polatdan ybarat.

Gapy poslamaýan polatdan ýasalan örtük bilen gurşalandyr, bu bolsa bütin gapyny galyňlykda birneme ýeňilleşdirýär, ýumşaklygyň berkligini aňladýar we göze ýakymly howpsuzlygy üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, iň oňat örtük gyrasy, gapagyň gyrasy bilen paneliň arasyndaky boşluk deň we gowy bolar ýaly meýilleşdiriş "V" çukur prosesini goşýar.

2

Aýratynlyklary

● Durnukly öndürijilik we uzak dowamlylyk.Howanyň üýtgemegi ýa-da uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli deformasiýa ýok.

The Ogurlyga garşy funksiýadan başga-da, ajaýyp ýangyna garşy, ses geçirmeýän, ýylylygy tygşytlaýan we hatda ok geçirmeýän funksiýa hem bar.

Wooden Agaç gapylaryň mylaýym görnüşi we polat gapylaryň berkligi bilen agaç panelleri çalyşmak aňsat.

● Polatdan ýasalan bronly gapy berk howpsuzlyk, bezeg, ogurlyga we ýangyna garşy, iki gezek ulanylýan bir gapy.Polat we agaç sowutly gapy polat howpsuzlyk gapysyny esasy ýadro hökmünde alýar, agaç materiallarynyň plastikligini we agaçlary gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň çeýeligini ulanýar.

● Onda deformasiýa garşy, döwülmäge garşy, çyglylyga, çyglylyga, ses izolýasiýasyna, ýylylygy tygşytlamaga, ogurlyga garşy we ş.m. aýratynlyklary bar.

Arza

Villalar we kwartiralar üçin giriş gapylary hökmünde ulanylýar.

Önümiň parametrleri

Ölçegi 2050 * 1500mm / 2050 * 1200mm / 2050 * 960mm özleşdirilen
Material Galvanizli polat / HDF
Görnüşi Anodizasiýa / poroşok bilen örtülen / ýylylyk geçiriji çap
Reňk Gara / ak / çal / agaç dänesi / omöriteleşdirilen
Enjam Nemes / ýapon / hytaý iň ýokary markasy
Polat listiň galyňlygy: 0,4 ~ 2.0mm
Gapynyň ýapragy Galyňlygy: 80mm
Ugry açmak Palatada / Daşarda

Mysal üçin galereýa

case-1
case-2
case-5
case-4
case-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň